Collection: Splashbacks for Kitchens

3 mm kitchen splashback